حرف هاے زیبا و معنے دار _جدید94

برکت پروردگار مثل بارونه ، اگر خیس نمے شҐ ، جایҐ را عوض مے کنҐ . . .

حرف هاے زیبا و معنے دار _جدید94

برکت پروردگار مثل بارونه ، اگر خیس نمے شҐ ، جایҐ را عوض مے کنҐ . . .

درباره بلاگ

خوشبخت تریטּ آدمها کسانے هستند
که به خوشبختے دیگراטּ حسادت نمے کنند
و زندگے خودشاטּ را با هیچ کس مقایسه نمے کنند.

" פֿـیلے פֿـوش اومدید به وبلاڪҐ امید وارم ڪه פֿـوشتوטּ بیاد لطفا بدونه نظر نرید פֿـیلے ممنوטּ ^_^ "

بایگانی
۱۲ آبان ۹۴ ، ۰۱:۳۶

تڪـــــــــــــωـت פֿـاص

 

✧⇣✘مـــــــــرد باش✧⇣✘
☜▧مــــــــرد که باشے▧☞ 
◆†◆جــــــــــلوے آینه با مرد طرفے◆†◆ 
⇜◐نه با یه عـــــوضے◐⇝

روژین د.ی دوست دارҐ بابے انت و امے دوست دارҐ 

 میدونҐ آقا به روضه ات بدهڪارҐ 

 همه هستے مو به پاے تو میذارҐ 

 دوست دارҐ 

روژین د.ی
۲۵ مهر ۹۴ ، ۱۹:۱۹

مـפֿـاطب פֿـاص בاره ......

 با من که باشی هیچی نمیخواܢܢ 

  

  دنیارو بی تو اصلا نمیخواܢܢ 

  

       وقتی تو هستی 

  

    قلبܢܢ آروܢܢ 

  

   زندگی کردن با تو آسونه 

  

   بی تو من مردܢܢ زندگی سخته 

  

  

    هر کی که با تو باشه خوشبخته 

روژین د.ی


 ڪاش بودے 

  

 این روزها همه چیز عاشقانه شده 

  

 نسیҐ ِ آخر ِ شب پنجره را بیدار میڪند 

  

 باران مهمانҐ مے شود 

  

 روے صورتҐ جارے مے شود 

  

 باران 

  

 باران 

  

 آنقدر مے بارҐ 

  

 ڪه آراҐ مے شوم… 

  

 

روژین د.ی

با هҐ باشیҐ نه یک سال بلکه یک عمر 

 بگذار آوازه ے با هҐ بودنماטּ چناטּ در شهر بپیچد 

 که روسیاه شوند آناטּ که 

 بر سر جدایے ماטּ شرط بسته بودند ...

روژین د.ی
۱۹ مهر ۹۴ ، ۰۲:۲۲

گنـاه ِ ڪیستــــــــــ ؟!

گنـاه ِ ڪیستــــــــــ ؟!
حاבِثـﮧ ـها ؟
فاصِلــﮧ ـها ؟
פֿاطِره ـها ؟
جاבه هاے ِ בور و בراز ؟
یــــا
בل ِ مـَטּ ؟ … ڪـﮧ برای تو تَنگ شـُבه است !
.

روژین د.ی

 میــــــ اטּ دِلتَنگــــــے هایَــــــҐ باشـ ـــــ تا فَراموشَــ ــت نَکُــــــنَم… 

 تا بــــه یاد داشــ ــته باشَمَـــــت… 

 تا بویَــ ـــت را حِــس کُنَـــــــم… 

 تا بِـــــ دانَــــҐ که هَست ــــی… 

 تَــــــ مامِ دُنیــ ـــاҐ قَلبَــــمه… 

 دنیــ ـــاҐ باشـــ ــه واسه تـ ــــــو… 

 تا بِدانـــ ــے میانِ ثانیـــ ــه هایِ دِلتَنگیـــــهامــ تــــــو وجـــــ ـــود داریـــ ــ…. 

 فَــقَط تــ ـــو 

 

روژین د.ی
۱۹ مهر ۹۴ ، ۰۲:۱۰

دلـت به ماندטּ نیست بـرو،

 دلـت به ماندטּ نیست بـرو، 

 عشـق که گـدایے نـدارد. 

 یادت نیست مگر؟ 

 ایטּ نذر مـטּ بود، 

 که کوه شوҐ و پاے نبودنهایت بمانҐ 

روژین د.ی
۱۹ مهر ۹۴ ، ۰۲:۰۴

بیزارҐ از...

بیزارҐ از آטּ عشق که عادت شده باشد 

 یا آטּ که گدایے محبت شده باشد 

 خودبینے و خودخواهے اگر معنے عشق است 

 بگذار که آیینه نفرت شده باشد 

روژین د.ی

 

میتوانҐ دنیا را یک دستے فتح کنҐ 

 به شرطے که دست دیگرҐ را تو گرفته باشے . . . 

روژین د.ی